Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 marca 2011 r. – AP przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-107/10)

(Służba publiczna – Wniesienie skargi po terminie – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AP (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Trybunału Sprawiedliwości, która – przyznając skarżącemu prawo do dodatku na gospodarstwo domowe od dnia 1 lipca 2009 r. – przyznaje jednocześnie prawo do pobierania tego dodatku dopiero od dnia 1 listopada 2009 r., a także, subsydiarnie, żądanie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

AP pokryje swoje własne koszty.