Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus – Mische versus parlament

(kohtuasi F-93/05)1

(Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Töölevõtmine ja kohene üleviimine teise institutsiooni – Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Hagi vastuvõetavus – Huvi hagi vastu – Hilinemine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Harald Mische (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi, hiljem advokaadid R. Holland, B. Maluch ja J. Mische)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: K. Zejdová ja L. G. Knudsen)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Ese

Esiteks, nõue tühistada parlamendi otsus, mis puudutab hageja määramist palgaastmele A*6 enne uute personalieeskirjade jõustumist välja kuulutatud konkursi tulemusel uute personalieeskirjade ebasoodsaid sätteid kohaldades (määruse (EÜ, Euratom) nr°723/2004, millega muudetakse personalieeskirju, XIII lisa artikkel 12), ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende enda kanda.

Euroopa Liidu Nõukogu (menetlusse astuja) kannab ise oma kohtukulud.

____________

1     ELT C 315, 10.12.2005, lk 15 (kohtuasi registreeriti esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri all T-365/05 ja anti 15.12.2005 määrusega edasi Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).