Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011 – Mische/Parlament

(vec F-93/05)1

(Verejná služba – Vymenovanie – Súbežné prijatie a preradenie na inú inštitúciu – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Prípustnosť žaloby – Záujem na žalobe – Omeškanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Harald Mische (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne G. Vandersanden a L. Levi, advokáti, neskôr R. Holland, B. Maluch a J. Mische, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a L. G. Knudsen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu o zaradení žalobcu do platovej triedy A*6 po výberovom konaní vyhlásenom pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku podľa menej výhodných ustanovení tohto služobného poriadku [článok 12 prílohy XIII nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov], ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 315, 10.12.2005, s. 15 (vec bola pôvodne zapísaná do registra Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod značkou T-365/05 a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15. decembra 2005).