Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 февруари 2012 г. — AT/EACEA

(Дело F-113/10)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Доклад за оценка — Окончателен характер — Срок за обжалване — Просрочие — Предсрочно прекратяване на срочен договор поради професионална некомпетентност — Съдебен контрол — Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AT (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) (представители: F. Couplan и D. Homann, B. Wägenbaur, avocat)

Предмет на делото

Искане, първо за отмяна на доклада за кариерното развитие на жалбоподателя за периода от 1 юни до 31 декември 2008 г., второ за отмяна на решението на органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа, с което срочният трудов договор на жалбоподателя е прекратен предсрочно, и трето, искания за обезщетение за претърпените вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

AT понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 72, 5.3.2011 г., стр. 35.