Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lutego 2012 r. – AT przeciwko EACEA

(Sprawa F-113/10)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Sprawozdanie z oceny – Charakter ostateczny – Termin do złożenia zażalenia – Złożenie zażalenia po terminie – Wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony z powodu nienależytego wykonywania obowiązków – Kontrola sądowa – Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AT (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: EACEA (przedstawiciele: F. Couplan i D. Homann, pełnomocnicy, B. Wägenbaur, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej strony skarżącej za okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2008 r., po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony ze stroną skarżącą oraz, po trzecie, żądania dotyczące naprawienia poniesionej szkody.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AT pokrywa swoje własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 72 z 5.3.2011, s. 35.