Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. februára 2012 – AT/EACEA

(vec F-113/10)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Správa o služobnom postupe – Definitívny charakter – Lehota na podanie žaloby - Omeškanie – Predčasná výpoveď pracovnej zmluvy na dobu určitú z dôvodu odbornej nespôsobilosti – Súdne preskúmanie – Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AT (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: EACEA (v zastúpení: F. Couplan a D. Homann, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Po prvé návrh na zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. júna do 31. decembra 2008, po druhé návrh na zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorý predčasne rozviazal pracovnú zmluvu na dobu určitú žalobcu, a po tretie návrhy na náhradu spôsobenej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AT znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011, s. 35.