Language of document :

Жалба, подадена на 13 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-133/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Да се отмени решението на Комисията относно класирането във функционална група АD, 6-а степен, стъпка 2 за старшинство на жалбоподателя, включен в резервната листа от конкурс на общо основание EPSO/A/17/04, обявление за който е публикувано преди да влезе в сила новият правилник за длъжностните лица, като при класирането са приложени по-неблагоприятни за жалбоподателя разпоредби.

Искания на жалбоподателя:

да се отмени класирането на жалбоподателя във функционална група АD, 6/2 за старшинство при назначаването му на работа на изпитателен срок, считано от 1 април 2011 г.;

да се установи, че след обективна преценка на трудовия стаж на жалбоподателя и след прилагане на установените принципи в други процедури по обявления за свободни длъжности, като се вземе предвид принципът, че заплащането трябва да е съразмерно на извършваната работа, жалбоподателят има право да бъде класиран във функционална група АD 11/2, или най-малкото в друга подходяща степен;

по отношение на претърпените имуществени вреди до деня, в който ще бъде класиран със законосъобразно взето решение в съответната функционална, след отчитане на трудовия му стаж и старшинство, жалбоподателя иска да му бъде изплатена сума, равна на пълната разликата (тоест в размер на 3 051,43 EUR на месец или друга определена чрез експертиза сума) между получаваното възнаграждение от жалбоподателя в резултат на класирането му във функционална група съгласно решението за назначаване, от една страна, и възнаграждението, което би имал право да получава, заедно с дължимите лихви за забава до датата на постановяване на решението относно законосъобразното класиране на жалбоподателя в съответната функционална група, като лихвите се изчисляват въз основа на фиксирания от Европейската централна банка лихвен процент;

да бъде поставен в такова положение, че и пенсионно осигурителните и други права на жалбоподателя, които следват от трудовото му правоотношение с ответника, да бъдат изчислени или преизчислени все едно че следват от правоотношение, в което жалбоподателят е законосъобразно класиран съгласно направените с настоящата жалба искания, като освен това за претърпените неимуществени вреди му бъде изплатена сумата в размер на 10 000 EUR, заедно с дължимите лихви за забава, изчислени въз основата на фиксирания от Европейската централна банка лихвен процент, считано от датата на назначаване на жалбоподателя на работа при ответника или, при условията на евентуалност, считано от датата, на която е подадена настоящата жалба — до изплащане на дължимата сума в нейната цялост;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.