Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-133/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zaszeregowania strony skarżącej, wpisanej na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/A/17/04, który został ogłoszony przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego, do grupy AD 6, stopień 2, na podstawie mniej korzystnych przepisów.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zaszeregowania strony skarżącej do grupy AD 6, stopień 2, w chwili zatrudnienia na okres próbny ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2011 r.;

stwierdzenie, że z obiektywnych względów dotyczących doświadczenia zawodowego strony skarżącej i zgodnie z zasadami zawartymi w innych ogłoszeniach o wakacie, a także zważywszy na zasadę płacy proporcjonalnej do pracy, strona skarżąca jest uprawniona do zaszeregowania do grupy AD 11, stopień 2 lub w każdym razie do innej odpowiedniej grupy;

w odniesieniu do szkody materialnej poniesionej przez stronę skarżącą, zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty – do dnia, w którym zostanie wydana decyzja w sprawie zaszeregowania strony skarżącej do grupy odpowiadającej jej doświadczeniu zawodowemu i stażowi pracy – równej pełnej różnicy (3 051,43 EUR  miesięcznie lub kwocie ustalonej przez biegłych) pomiędzy kwotami odpowiadającymi zaszeregowaniu strony skarżącej stosownie do decyzji w sprawie zatrudnienia a zaszeregowaniu, do którego strona skarżąca byłaby uprawniona, wraz z odsetkami za zwłokę do dnia wydania decyzji w sprawie właściwego zaszeregowania strony skarżącej do grupy, w stopie ustalonej przez Europejski Bank Centralny;

nakazanie ustalenia sytuacji strony skarżącej tak, by emerytura i inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy strony skarżącej z pozwaną zostały naliczone lub ponownie obliczone w taki sam sposób, w jaki byłyby, gdyby strona skarżąca została właściwie zaszeregowana do grupy – stosownie do niniejszej skargi – i zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 10 000 EUR  z tytułu szkody niematerialnej, wraz z odsetkami za zwłokę w stopie ustalonej przez Europejski Bank Centralny, od dnia zatrudnienia strony skarżącej przez pozwaną, ewentualnie od dnia wniesienia niniejszej skargi, do chwili pełnej spłaty;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.