Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-108/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego Unii, która to decyzja została wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 grudnia 2011 r. dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego, na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, do systemu emerytalnego Unii Europejskiej;

w zakresie, w jakim to konieczne, stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2012 r. na decyzję z dnia 9 grudnia 2011 r.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.