Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. září 2011 – Bovagnet v. Komise

(Věc F-89/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Školné – Pojem“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: François-Carlos Bovagnet (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí žalované nevyplatit školné dětí žalobce v plné výši

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. prosince 2009 se zrušuje v rozsahu, v němž odpírá vyplatit F. Bovagnetovi náhradu části jím vynaloženého školného, spojeného s podílem na investičních a provozních fondech školského zařízení, které navštěvují jeho dvě děti.

Evropské komisi se ukládá zaplatit F. Bovagnetovi rozdíl mezi částkou poskytnutého školného a částkou vyplývající z výpočtu uvedeného příspěvku včetně nákladů vynaložených na účast v investičních a provozních fondech školského zařízení, které navštěvují jeho děti, až do výše maxima stanoveného v článku 3 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie.

Evropské komisi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 328, 4.12.2010, s. 61.