Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. september 2011 – Bovagnet mod Kommissionen

(Sag F-89/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – løn – familietillæg – uddannelsestillæg – skoleudgifter – begreb)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: François-Carlos Bovagnet (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat M. Korving)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om ikke at godtgøre skoleudgifterne til sagsøgerens børn fuldt ud

Konklusion

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 annulleres, for så vidt som sagsøgeren derved fik afslag på godtgørelse af den del af de afholdte skoleudgifter, der er forbundet med hans deltagelse i drifts- og anlægsomkostningerne til den skole, som hans to børn går i.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale François-Carlos Bovagnet forskellen mellem størrelsen af det uddannelsestillæg, som han har fået tildelt, og det beløb, der fremkommer ved en beregning heraf under hensyntagen til de afholdte udgifter i forbindelse med hans deltagelse i drifts- og anlægsomkostningerne til den skole, som hans to børn går i, med overholdelse af det loft, der er fastsat i artikel 3 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 328 af 4.12.2010, s. 61.