Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 september 2011 – Bovagnet mot kommissionen

(Mål F-89/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Utbildningstillägg – Terminsavgifter – Begrepp)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: François-Carlos Bovagnet (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokat M. Korving)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och B. Eggers)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte fullt ut ersätta terminsavgifterna för sökandens barn.

Domslut

Det beslut som fattats av Europeiska kommissionen den 17 december 2009 ogiltigförklaras i den mån François-Carlos Bovagnet inte ersatts för de terminsavgifter som han erlagt och som hänför sig till bidrag till en investeringsfond och till rörelsekapital för den löpande verksamheten på den skola som hans två barn går på.

Europeiska kommissionen förpliktas ersätta François-Carlos Bovagnet mellanskillnaden mellan de terminsavgifter som redan ersatts och ett belopp motsvarande denna terminsavgift inklusive det redovisade bidraget till en investeringsfond och till rörelsekapital för den löpande verksamheten, med förbehåll för det tak som fastslagits i artikel 3 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens tjänstemän.

Europeiska kommissionen ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 328, 04.12.2010, s. 61.