Language of document :

Жалба, подадена на 17 октомври 2012 г. — ZZ/Европол

(Дело F-121/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: J.-J. Ghosez, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европол да не поднови срочния договор на жалбоподателя и осъждане на Европол да заплати разликата между възнаграждението, което жалбоподателят би получавал, ако бе продължил да работи в Европол, и всяко друго обезщетение, което действително е получавал от 15 април 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ответника от 20 декември 2012 г., с което той уведомява жалбоподателя, че няма да поднови срочния му договор, който изтича на 14 април 2012 г.,

да се осъди ответника да заплати на жалбоподателя разликата между, от една страна, размера на възнаграждението, което жалбоподателят би получавал, ако бе продължил да работи в Европол, и от друга страна, размера на възнаграждението, хонорарите, обезщетенията за безработица или всякакво друго заместващо обезщетение, който той действително получава от 15 април 2012 г. вместо възнаграждението, което е получавал като срочно нает служител;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.