Language of document :

Sag anlagt den 17. oktober 2012 – ZZ mod Europol

(Sag F-121/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat J.-J. Ghosez)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt på ubestemt tid og påstand om, at Europol tilpligtes at betale forskellen mellem det vederlag, som sagsøgeren kunne have gjort krav på, såfremt han var forblevet i Europols tjeneste, og enhver anden ydelse, som han rent faktisk har oppebåret siden den 15. april 2012.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europols afgørelse af 20. december 2011, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at dennes tidsbegrænsede ansættelseskontrakt, der udløb 14. april 2012, ikke ville blive forlænget.

Europol tilpligtes at betale sagsøgeren forskellen mellem på den ene side det vederlag, som han kunne have gjort krav på, såfremt han var forblevet i tjenesten, og på den anden side summen af løn, honorarer, arbejdsløshedsunderstøttelse og enhver anden erstatningsydelse, som han rent faktisk har oppebåret siden den 15. april 2012 i stedet for den løn, som han oppebar som midlertidigt ansat.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.