Language of document :

Žaloba podaná 17. októbra 2012 – ZZ/Europol

(vec F-121/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-J. Ghosez, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu o neobnovení žalobcovej zmluvy na dobu neurčitú a zaviazanie Europolu na zaplatenie rozdielu medzi odmenou, ktorú by si žalobca mohol nárokovať, ak by ostal v službách Europolu, a akýmkoľvek iným príjmom, ktorý mu bol od 1. júna 2012 vyplácaný

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovaného z 20. decembra 2011, ktorým sa žalobcovi oznámilo, že jeho zmluva na dobu určitú do 14. apríla 2012 nebude obnovená,

zaviazať žalovaného na zaplatenie žalobcovi rozdielu medzi výškou odmeny, ktorú by si žalobca mohol nárokovať, ak by naďalej pracoval v službách tejto inštitúcie, a akoukoľvek výškou mzdy, odmeny, podpory v nezamestnanosti alebo akýchkoľvek iných náhradných príspevkov, ktoré mu boli od 15. apríla 2012 vyplácané namiesto odmeny, ktorú by dostával ako dočasný zamestnanec,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.