Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 24 maja 2012 r. – Alionescu przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/11)

(Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty – Decyzja w sprawie przedłużenia terminu do składania zgłoszeń – Brak zażalenia – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Stănculescu)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji EPSO w sprawie przedłużenia o sześć godzin terminu do składania kandydatur w konkursie otwartym EPSO/AD/206-207/11.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Ciprian-Calin Alionescu pokrywa własne koszty.