Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 september 2011 – Bowles, Larue en Whitehead / ECB

(Zaak F-114/10)1

(Openbare dienst – Personeel van de ECB – Algemene salarisaanpassing – Berekeningswijze – Voorlopige gegevens – Economische en financiële crisis – Bijzondere omstandigheden – Bezwarend besluit – Salarisafrekening – Voorlopige handeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Carlos Bowles, Emmanuel Larue en Sarah Whitehead. (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: E. Carlini en M. López Torres, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers’ salarisafrekeningen over januari 2010 en de volgende maanden, voor zover daarbij na de aanpassing van de salarissen voor 2010 een salarisverhoging van 2 % wordt toegepast, alsmede vergoeding van verzoekers’ materiële schade

Dictum

De besluiten van de Europese Centrale Bank om de salarissen van Bowles, Larue en Whitehead met ingang van 1 januari 2010 met 2 % te verhogen, zoals deze blijken uit hun salarisafrekening over januari 2010 en de volgende maanden, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Centrale Bank zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 55 van 19/02/2011, blz. 37.