Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 февруари 2012 г. — Bancale и Buccheri/Комисия

(Дело F-123/10)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Вътрешни конкурси — Условия за допускане — Професионален опит, придобит след получаване на дипломата — Диплома — Квалификация преди получаването на дипломата — Еквивалентност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giovanni Bancale (Ватерло, Белгия) и Roberto Buccheri (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers)

Предмет

Отмяна на решенията на конкурсната комисия за конкурс COM/INT/OLAF/09/AD8 и COM/INT/OLAF/09/AD10, с които жалбоподателите не са допуснати до участие в конкурса.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Bancale и г-н Buccheri понасят изцяло направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 67.