Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. februára 2012 – Bancale a Buccheri/Komisia

(vec F-123/10)1

(Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Interné výberové konania – Podmienky pripustenia – Odborná prax nadobudnutá po získaní diplomu – Diplom – Kvalifikácia nadobudnutá pred získaním diplomu – Rovnocennosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgicko) a Roberto Buccheri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí výberovej komisie COM/INT/OLAF/09/AD8 a COM/INT/OLAF/09/AD10 o nepripustení žalobcov k výberovému konaniu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    G. Bancale a R. Buccheri sú povinní nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 67.