Language of document :

Жалба, подадена на 29 ноември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-127/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяната на решението на конкурсната комисия да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/177/10.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия от 3 февруари 2011 г. да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/177/10;

да се отмени решението на конкурсната комисия от 4 април 2011 г., с което се потвърждава нейното решение от 3 февруари 2011 г. да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/177/10;

да се отмени решението на EPSO от 29 август 2011 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя административна жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.