Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-123/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание са спора

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя договорът му на договорно нает служител със спомагателни функции да бъде преобразуван в договор на срочно нает служител за неопределен срок

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 4 януари 2012 г. на ООСД (орган, оправомощен да сключва договори за назначаване на работа), с което се отхвърля искането на жалбоподателя договорът му на договорно нает служител със спомагателни функции да бъде преобразуван в договор на срочно нает служител за неопределен срок,

ако е необходимо, да отмени решението, с което е отхвърлена жалбата му по административен ред от 12 юли 2012 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.