Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku skarżącej o przemianowanie jej umowy o pracę w charakterze członka pomocniczego personelu kontraktowego na umowę o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku skarżącej o przemianowanie jej umowy o pracę w charakterze członka pomocniczego personelu kontraktowego na umowę o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego;

W razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej jej zażalenie z dnia 12 lipca 2012 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.