Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-140/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci Ph.-E. Partsch, E. Raimond)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego OLAF dotyczącej ostatniego wezwania na przesłuchanie strony skarżącej w ramach dochodzenia wewnętrznego i informującej, iż raport z zakończenia dochodzenia zostanie sporządzony wyłączenie na podstawie informacji zebranych i analiz dokonanych przez OLAF, jeżeli strona skarżąca nie zastosuje się do tego wezwania, a także pisma oddalającego zażalenie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 października 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 grudnia 2011 r. rozstrzygającej zażalenie z dnia 21 listopada 2011 r.;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 7000 euro tytułem odszkodowania wyrównawczego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.