Language of document :

2. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus Investeerimispank

(kohtuasi F-128/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada EIP e-kirjad ja otsused, mis puudutavad hageja 2010. aasta tegevuse hindamise raames toimunud haldusmenetlust. Teiseks nõue tühistada otsus, millega EIP president keeldus alustamast personalieeskirjade artiklis 41 ette nähtud lepitusmenetlust. Kolmandaks nõue tühistada hageja 2010. aasta hindamisaruanne osas, milles sellega ei anta hagejale hinnangut „exceptional perfomance” või „very good perfomance” ega tehta ettepanekut tema edutamiseks ametijärku D. Viimaks nõue hüvitada hageja kantud väidetav mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 4. juuli 2011. aasta e-kiri, millega personalieeskirjade artikli 22 ning 25. märtsi 2010. aasta teatise Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks kohase apellatsioonikomitee „sekretariaat” andis hagejale teada, et ta ei olnud komiteele üldse esitanud koopiat 2010. aasta hindamisaruande peale esitatud kaebusest, ning 12. augusti 2010. aasta e-kiri, millega mainitud „sekretariaat” teavitas hagejat, et apellatsioonikomiteel on kavas kuulata pooled ära üksnes kaebuse vastuvõetavuse küsimuses ning seoses 27. septembri 2011. aasta otsusega, milles „komitee” oli protokollinud hageja nõudest loobumise;

tühistada 25. märtsi 2010. aasta teatis Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks ja 6. septembri 2011. aasta teatis CD/Pres/2011-35, milles kinnitatakse, et esimesena mainitud teatis on tühistatud ning millega EIP president keeldub alustamast personalieeskirjade artiklis 41 ette nähtud lepitusmenetlust, mida hageja taotles 2. augusti 2011. aasta teatises ja 2. septembri 2011. aasta e-kirjas;

tühistada personaliosakonna juhatuse 20. detsembri 2010. aasta teatisega 698 RH/P&O/2010-0265 kehtestatud suunised ja seonduvad suunised pealkirjaga „Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise”, sh osas, milles need näevad ette (punkt 12.1), et lõpphinnang tuleb esitada sõnalise kokkuvõttena, ent ei sätesta kriteeriume, millest hindaja peab juhinduma, et hinnata tööpanust kui „exceptionnelle dépassant les attentes” või „très bonne” või „répondant à toutes les attentes” või siis ”répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations” või ”ne répondant pas aux attentes”;

tühistada 2010. aasta hindamisaruanne tervikuna, st nii hinnang ise kui ka hinnangu kokkuvõte osas, milles see ei ole „exceptional performance” või „very good performance”, ja osas, milles ei tehta ettepanekut edutada hagejat ametijärku D ning lisaks osas, milles kinnitatakse 2011. aasta eesmärgid;

tühistada kõik seotud, eelnevad ja järgnevad aktid, sh kindlasti personaliosakonna direktori 2011. aasta aprilli teatises „2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” otsustatud edutamised, kuna EIP oli hageja ülemuste väljendatud ning nüüd vaidlustatud hinnangule tuginedes jätnud hagejaga arvestamata punktis „Promotions from Function E to D”.

kohustada kostjat hüvitama mittevaraline ja varaline kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.