Language of document :

Kanne 2.12.2011 – ZZ v. EIP

(Asia F-128/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: EIP

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota EIP:n sähköpostit ja päätökset, jotka koskevat hallinnollista menettelyä, joka aloitettiin kantajan työpanoksen arvioinnista vuodelta 2010. Vaatimus kumota päätös, jolla EIP:n puheenjohtaja kieltäytyi aloittamasta henkilöstösääntöjen 41 artiklan mukaista sovittelumenettelyä. Vaatimus kumota kantajan arviointikertomus vuodelta 2010 siltä osin kuin siinä todetaan, että hänen työpanoksensa ei vastannut arvosanaa ”exceptional performance” tai ”very good performance”, eikä ehdota kantajan ylentämistä henkilöstöryhmään D. Lisäksi vaatimus EIP:n velvoittamisesta korvaamaan kantajalle aiheutuneet aineettomat ja aineelliset vahingot.

Vaatimukset

Sähköposti, joka on päivätty 4.7.2011 ja jolla henkilöstösääntöjen 22 artiklan ja henkilöstölle osoitetun 25.3.2011 päivätyn muistion HR/P&O/2011-079/Ks mukaisen valituslautakunnan ”sihteeristö” ilmoitti kantajalle, ettei hän ollut koskaan toimittanut lautakunnalle kopiota vuoden 2010 arviointikertomuksesta tekemästään valituksesta, ja 12.8.2011 päivätty sähköposti, jolla samainen ”sihteeristö” ilmoitti kantajalle, että valituslautakunnan aikomuksena oli kuulla asianosaisia ainoastaan valituksen tutkittavaksi ottamisesta, sekä 27.9.2011 tehty päätös, jossa ”lautakunta” totesi kantajan luopuneen vaatimuksistaan, on kumottava.

Henkilöstölle osoitettu 25.3.2011 päivätty muistio HR/P&O/2011-079/Ks ja 6.9.2011 päivätty muistio CD/Pres/2011-35, jossa todetaan, että ensin mainittu muistio on kumottu, ja jossa EIP:n puheenjohtaja kieltäytyy aloittamasta henkilöstösääntöjen 41 artiklassa säädettyä sovittelumenettelyä, jota kantaja on pyytänyt 2.8.2011 päivätyssä muistiossaan (liite 8) ja 2.9.2011 päivätyssä sähköpostissaan, on kumottava.

Henkilöstöosaston 20.12.2010 päivätyssä muistiossa 698 RH/P&O/2010-0265 esitetyt suuntaviivat ja niitä vastaavat suuntaviivat nimeltä ”Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise” on kumottava, mukaan luettuna osa (12.1 kohta), jonka mukaan lopullinen arviointi on esitettävä sanallisesti mutta jossa ei täsmennetä kriteereitä, joita arvioijan on noudatettava, jotta työpanoksen katsottaisiin vastaavan kuvausta ”exceptionnelle dépassant les attentes”, ”très bonne” tai ”répondant à toutes les attentes”, eikä myöskään kriteereitä, joiden perusteella työpanosta voitaisiin kuvailla ilmaisulla ”répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations” tai ”ne répondant pas aux attentes”.

Vuoden 2010 arviointikertomus on kumottava kokonaisuudessaan sekä arvioinnin osalta että siltä osin kuin siinä todetaan, että työpanoksen ei voida katsoa vastaavan kuvausta ”exceptional performance” tai ”very good performance” ja myös siltä osin kuin siinä ei esitetä kantajaa ylennettäväksi henkilöstöryhmään D ja lisäksi vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden osalta.

Kaikki liitännäiset, seurannaiset ja edeltävät toimet on kumottava. Näihin toimiin sisältyvät varmasti ylennykset, joista on päätetty 10.4.2011 päivätyssä henkilöstöosaston johtajan muistiossa ”2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles”, koska EIP on kantajan esimiesten laatimien ja nyt riitautettujen arviointien valossa jättänyt ottamatta huomioon kantajan kohdassa ”Promotions from Function E to D”.

EIP on velvoitettava korvaamaan edellä kuvatusta aiheutunut aineeton ja aineellinen vahinko.

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.