Language of document :

Žaloba podaná 2. decembra 2011 – ZZ/EIB

(vec F-128/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: EIB

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie elektronickej korešpondencie a rozhodnutí EIB týkajúcich sa administratívneho konania začatého v rámci hodnotenia pracovného výkonu žalobcu v roku 2010. Po druhé zrušenie rozhodnutia, ktorým predseda EIB odmietol začať zmierovacie konanie podľa článku 41 zamestnaneckého poriadku. Po tretie zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2010 v časti, v ktorej nie je jeho pracovný výkon hodnotený ako výnimočný alebo veľmi dobrý a v ktorej nie je navrhnuté povýšenie žalobcu do funkcie D. Nakoniec zaviazanie EIB na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola žalobcovi podľa jeho tvrdenia spôsobená.

Návrhy žalobcu

zrušiť e-mail zo 4. júla 2011 a oznámenie zamestnancom HR/P&O/2011-079/Ks z 25. marca 2010, ktorými sekretariát odvolacieho výboru informoval žalobcu, že nikdy neodovzdal výboru kópiu odvolania proti hodnotiacej správe za rok 2010, a e-mail z 12. augusta 2011, ktorým ten istý výbor informoval žalobcu, že odvolací výbor má v úmysle vypočuť účastníkov konania len vo vzťahu k otázke prípustnosti odvolania, ako aj rozhodnutie z 27. septembra 2011, ktorým výbor prijal akt späťvzatia odvolania žalobcom,

zrušiť oznámenie zamestnancom HR/P&O/2011-079/Ks z 25. marca 2011 a oznámenie CD/Pres/2011-35 zo 6. septembra 2011, ktorými predseda EIB odmietol začať zmierovacie konanie podľa článku 41 zamestnaneckého poriadku, ktoré požadoval žalobca vo svojom oznámení z 2. augusta 2011 (príloha 8) a e-maile z 2. septembra 2011,

zrušiť hlavné zásady stanovené riaditeľstvom pre ľudské zdroje v jeho oznámení 698 RH/P&O/2010-0265 z 20. decembra 2010 a „Zásady hodnotenia zamestnancov v hodnotení za rok 2010“ v časti, v ktorej (bod 12.1) stanovujú, že konečné hodnotenie musí byť vyjadrené prostredníctvom určitého slovného spojenia, ale neupresňujú kritériá, ktoré musí hodnotiteľ použiť na to, aby určitý výkon mohol byť považovaný za „výnimočný a prekračujúci očakávania“, „veľmi dobrý“ alebo „spĺňajúci všetky očakávania“, ani kritériá umožňujúce opis výkonu ako „spĺňajúci väčšinu očakávaní, ktorý však vyžaduje zlepšenie v určitých oblastiach“ alebo ako „nespĺňajúci očakávania“,

zrušiť celú hodnotiacu správu za rok 2010, tak v hodnotiacej časti, ako aj v časti, v ktorej nie je jeho výkon ohodnotený ako výnimočný alebo veľmi dobrý a v ktorej nie je žalobca navrhnutý na povýšenie do funkcie D, ako aj v časti, v ktorej sú stanovené ciele na rok 2011,

zrušiť všetky nasledujúce a predbežné súvisiace akty, čo určite zahŕňa povýšenie, o ktorých bolo rozhodnuté 10. apríla 2011 v oznámení riaditeľa pre ľudské zdroje s názvom „hodnotenie zamestnancov za rok 2010, zoznam povýšených zamestnancov“, keďže tým, že sa EIB oprela o hodnotenie nadriadených žalobcu, ktoré je tu napádané, nezohľadnila postavenie žalobcu v bode „Povýšenie z funkcie E do funkcie D“,

zaviazať žalovanú na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola týmto spôsobená,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.