Language of document :

Talan väckt den 2 december 2011 – ZZ mot EIB

(Mål F-128/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: EIB

Saken och beskrivning av tvisten

För det första, talan om ogiltigförklaring av e-postmeddelanden och beslut från EIB beträffande det administrativa förfarandet inom ramen för utvärderingen av sökandens prestationer under år 2010. För det andra, talan om ogiltigförklaring av det beslut genom vilket EIB:s ordförande fastslog att ett medlingsförfarande enligt artikel 41 i personalföreskrifterna inte skulle inledas. För det tredje, talan om ogiltigförklaring av sökandens bedömningsrapport för år 2010, i den del som sökanden inte gavs betyget ”exceptional performance” eller ”very good performance” och inte föreslogs bli befordrad till tjänstegrad D. Slutligen, talan om att EIB ska förpliktas att ersätta den ideella och materiella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara e-postmeddelandet av den 4 juli 2011, genom vilket överklagandekommitténs sekretariat med hänvisning till artikel 22 i personalföreskrifterna och personalmeddelande HR/P&O/2011-079/Ks meddelade sökanden att denne aldrig översände någon kopia av sitt överklagande av bedömningsrapporten från år 2010 till kommittén, ogiltigförklara e-postmeddelandet av den 12 augusti 2011 genom vilket samma sekretariat upplyste sökanden om att överklagandekommittén hade för avsikt att höra parterna avseende formella frågor och beslutet av den 27 september 2011, genom vilket kommittén beaktade sökandens återkallelse,

ogiltigförklara personalmeddelande HR/P&O/2011-079/Ks av den 25 mars 2011 och meddelandet CD/Pres/2011-35 av den 6 september 2011, genom vilket EIB:s ordförande beslutade att ett medlingsförfarande enligt artikel 41 i personalföreskrifterna, vilket sökanden begärt genom meddelande av den 2 augusti 2011 och e-postmeddelande av de 2 september 2011, inte skulle inledas, med hänvisning till att förfarandet avskaffades genom ovannämnda personalmeddelande,

ogiltigförklara de riktlinjer som utarbetats inom personalavdelningen genom meddelande 698 RH/P&O/2010 0265 av den 20 december 2010 och de därtill hörande ”Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise”, även i den del som (punkt 12.1) det föreskrivs att det slutliga beslutet ska sammanfattas muntligen, men inte fastställs vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara fråga om en prestation som är ”exceptionnelle dépassant les attentes”, eller ”très bonne” eller ”répondant à toutes les attentes”, men inte heller när det är fråga om en prestation som är ”répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations”, eller ”ne répondant pas aux attentes”,

ogiltigförklara hela bedömningsrapporten för år 2010, det vill säga såväl utvärderingsdelen, som den del i vilken sökanden inte anses ha gjort en ”exceptional performance” eller en ”very good performance” och inte föreslås bli befordrad till tjänstegrad D, och den del i vilken målen för år 2011 fastställs,

ogiltigförklara samtliga därtill hörande, efterföljande och förutsebara handlingar, vilket under alla omständigheter omfattar befordringar enligt ”2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” av personaldirektören av den 11 april 2011, eftersom EIB mot bakgrund av det omdöme som sökandens överordnade, vilka idag är svarande, lämnade om honom, underlät att låta sökanden omfattas under punkten ”Promotions from Function E to D”,

förplikta svaranden att ersätta den härmed förbundna ideella och materiella skadan,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.