Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-76/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas et J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie uznania, że skarżący nie może składać podań o zatrudnienie w postępowaniu CAST/02/2010 i w sprawie odrzucenia złożonego przez PMO wniosku o zatrudnienie w charakterze pracownika kontraktowego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów zatrudnienia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uznania, że skarżący nie może składać podań o zatrudnienie w postępowaniu CAST/02/2010 i w sprawie odrzucenia złożonej mu oferty umowy o pracę w charakterze pracownika kontraktowego w grupie funkcyjnej II (GFIII) na czas nieokreślony;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.