Language of document : ECLI:EU:C:2013:621

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА

12 септември 2013 година(*)

„Заличаване“

По дело C‑203/13

с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения, предявен на основание член 258 ДФЕС на 17 април 2013 г.,

Европейска комисия, за която се явяват г‑жа O. Beynet, г‑жа M. Heller и г‑жа П. Михайлова, в качеството на представители,

ищец,

срещу

Република България, за която се явяват г‑жа Д. Драмбозова и г‑жа Е. Петранова, в качеството на представители,

ответник,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА,

след изслушване на генералния адвокат г‑н N. Wahl,

постанови настоящото

Определение

1        С писмо, постъпило в секретариата на Съда на 29 юли 2013 г., в съответствие с член 148 от Процедурния правилник Комисията уведомява Съда, че оттегля иска си и моли Република България да бъде осъдена да заплати съдебните разноски на основание член 141, параграф 2 от Процедурния правилник.

2        С писмо, постъпило в секретариата на Съда на 4 септември 2013 г. (факс от 30 август 2013 г.), ответникът уведомява Съда, че няма възражения по оттеглянето на иска, но го моли да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

3        Съгласно член 141, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник страната, която оттегля иска си, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако това е било поискано от другата страна в писменото ѝ становище по оттеглянето. По искане обаче на страната, която оттегля иска си, съдебните разноски се понасят от другата страна, ако нейното поведение оправдава това.

4        В случая Комисията е предявила и впоследствие оттеглила иска си в резултат на поведението на Република България, която е предприела необходимите за изпълнение на задълженията си мерки едва след предявяването на иска.

5        Ето защо Република България следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения председателят на Съда определи:

1)      Заличава дело C‑203/13 от регистъра на Съда.

2)      Осъжда Република България да заплати съдебните разноски.

Съставено в Люксембург на 12 септември 2013 година.

Подписи


* Език на производството: български.