Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

2011. gada 28. septembrī


Lieta F‑66/06


Kalliopi Kyriazi

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Pirms 2004. gada 1. maija publicēts iekšējais konkurss – Pirms 2006. gada 1. maija piemēroto kandidātu sarakstā iekļauts pagaidu darbinieks – Klasificēšana pakāpē – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts – Sekretariāta piemaksa – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Priekšmets      Prasības pieteikums, kas Civildienesta tiesas kancelejā iesniegts 2006. gada 16. jūnijā un ar kuru K. Kyriazi ir iesniegusi šo prasību galvenokārt atcelt 2005. gada 20. septembrī paziņoto Komisijas 2005. gada 12. septembra lēmumu iecelt prasītāju pārbaudāmā ierēdņa statusā no 2005. gada 16. aprīļa ar klasifikāciju C*1 pagaidu pakāpē (tagad – AST 1), 2. līmenī, kā arī atcelt visus turpmāk pieņemtos un/vai ar šo lēmumu saistītos aktus, piemēram, lēmumu pārtraukt viņai izmaksāt sekretariāta piemaksu un to neatjaunot pēc viņas apstiprināšanas amatā

Nolēmums      Prasību noraidīt. Prasītāja un Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas. Padome, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Termiņa sākums – Prasība, kas celta par lēmumu pārtraukt piemaksas izmaksu – Paziņojuma par algu, kurā tas ir norādīts, izsniegšana – Nosacījums

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Iecelšana pakāpē paziņojumā par konkursu norādītajā funkciju grupā – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā pēc 2004. gada 1. maija – Jauno noteikumu piemērošana – Paziņojumos par konkursu norādīto pakāpju pārveidošana par pagaidu pakāpēm – Tiesiskums

(Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkts; XIII pielikuma 2. panta 1. punkts un 12. panta 3. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 1. pants; Padomes Regula Nr. 723/2004)

3.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā pēc 2004. gada 1. maija – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkta piemērošana – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkts; XIII pielikuma 5. panta 4. punkts, 12. panta 3. punkts un 13. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

4.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē un klasificēšana līmenī – Pagaidu darbinieks, kas iecelts ierēdņa amatā – Pakāpes un līmeņa, kas iegūts pagaidu darbinieka statusā, saglabāšana – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 32. pants; XIII pielikuma 5. panta 4. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants)

1.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu sūdzība par nelabvēlīgu aktu, tostarp lēmumu pārtraukt sekretariāta piemaksas izmaksu, ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā no “dienas, kad lēmums ir paziņots adresātam, un katrā ziņā, vēlākais, dienā, kad ieinteresētā persona par to ir uzzinājusi, ja runa ir par individuālu pasākumu”.

Ir taisnība, ka kopumā, ja attiecīgajam ierēdnim būtu noteikts pienākums iesniegt sūdzību, vēlākais, trīs mēnešu termiņā no paziņojuma par algu saņemšanas, kas viņam varētu ļaut pienācīgi uzzināt par apstrīdēto lēmumu, šādā gadījumā jebkādu jēgu zaudētu Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa un 26. panta otrā un trešā daļa, kuru mērķis ir tieši ļaut ierēdņiem efektīvi uzzināt par lēmumiem, tostarp par savu administratīvo situāciju, un īstenot savas Civildienesta noteikumos garantētās tiesības.

Taču gadījumā, ja iestādei nav pienākuma pieņemt atsevišķu lēmumu, jo tiesiskā saikne starp prasītāju un iestādi ir pārtraukta, un šī iemesla dēļ prasītājam, uz kuru vairs neattiecas Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 18. panta piemērojamība personām, nav tiesību uz šo piemaksu, Civildienesta noteikumi pieļauj pienākumu iesniegt sūdzību, vēlākais, trīs mēnešu termiņā no paziņojuma par algu saņemšanas.

(skat. 48., 52. un 54. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2006. gada 28. jūnijs, F‑101/05 Grünheid/Komisija, 52. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktā ir norādīts, ka konkursu veiksmīgos kandidātus ieceļ tās funkcijas grupas pakāpē, kas norādīta paziņojumā par konkursu, kuru tie ir izturējuši.

No šīs tiesību normas noteikti izriet, ka konkursu par iekļūšanu civildienestā veiksmīgie kandidāti ir jāieceļ par pārbaudāmajiem ierēdņiem pakāpē, kas ir norādīta paziņojumā par konkursu, kura nobeigumā tie ir pieņemti darbā. Tomēr ar vakanto amatu pakāpes un veiksmīgo kandidātu iecelšanas šajos amatos nosacījumu noteikšanu, ko iestāde ir veikusi agrāko Civildienesta noteikumu normu ietvaros, sagatavojot paziņojumus par konkursiem, nevar tikt pagarināta šo normu iedarbība pēc 2004. gada 1. maija, ko Savienības likumdevējs ir noteicis par ierēdņu karjeras jaunās struktūras spēkā stāšanās datumu.

Veiksmīgo konkursa kandidātu tiesības uz paziņojumā par konkursu norādītās pakāpes piešķiršanu var tikt piemērotas vienīgi saistībā ar konstantām tiesībām, jo lēmuma tiesiskums tiek vērtēts atkarībā no tiesību apstākļiem, kas ir spēkā tā pieņemšanas brīdī, un šī tiesību norma līdz ar to nevar radīt iecēlējinstitūcijai pienākumu pieņemt lēmumu, kas neatbilst Civildienesta noteikumiem, kā tos ir grozījis likumdevējs, un kas tādējādi ir prettiesisks.

Pārejas pasākuma, kas ir iekļauts Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 1. punktā, vienīgais mērķis ir 2004. gada 1. maijā pārveidot pakāpes, kas bija ierēdņiem un darbiniekiem 2004. gada 30. aprīlī, lai viņiem būtu piemērojama jaunā karjeras struktūra, kurai pilnībā jāstājas spēkā 2006. gada 1. maijā. Šī tiesību norma, lasīta kopsakarā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 1. pantu, attiecas vienīgi uz tiem, kas 2004. gada 1. maijā jau bija klasificēti kādā no pakāpēm, kas ir norādītas slejā ar nosaukumu “agrākā pakāpe”, ciktāl likumdevējs vēlējās saglabāt esošo situāciju, kādā personāls bija pirms šī datuma. Pagaidu darbinieku gadījumā esošā situācija var tikt garantēta vienīgi tikmēr, kamēr pastāv tiesiskā saikne.

No jaunās karjeras sistēmas ieviešanas izrietošā šajos konkursa paziņojumos norādīto klasifikācijas pakāpju dienesta karjerām atcelšana no 2004. gada 1. maija ir likusi likumdevējam pieņemt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma pārejas tiesību normas, konkrēti – tā 12. panta 3. punktu, lai noteiktu pirms vai pēc 2004. gada 1. maija publicēto konkursu to veiksmīgo kandidātu pakāpi, kuri ir ietverti piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 1. maijam.

Ir taisnība, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktā ietvertā tabula, kurā paziņojumos par konkursu norādītās pakāpes ir pārveidotas par iecelšanas amatā pagaidu pakāpēm, atšķiras no šī pielikuma 2. panta 1. punktā ietvertās tabulas, kurā pirms 2004. gada 1. maija amatā esošo ierēdņu agrākās pakāpes ir pārveidotas jaunajās pagaidu pakāpēs.

Tomēr likumdevējs ir tiesīgs dienesta interesēs pieņemt nākotnei paredzētus Civildienesta noteikumu normu grozījumus, pat ja grozītās normas ir mazāk labvēlīgas nekā agrākās.

(skat. 61.–65. un 68.–70. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 22. decembris, C‑443/07 P Centeno Mediavilla u.c./Komisija, 100. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. septembris, T‑121/97 Ryan/Revīzijas palāta, 98. punkts; 2007. gada 11. jūlijs, T‑58/05 Centeno Mediavilla u.c./Komisija, 109. punkts.

3.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts attiecas uz pagaidu darbiniekiem, kuri iekļauti “kandidātu sarakstā, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā”, kā arī uz tiem, kuri “iekļauti iekšējā konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā”. Lai gan konkurss “pārcelšanai citā kategorijā” pēc sava rakstura arī ir iekšējs konkurss, attiecīgā tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, lai tai piešķirtu lietderīgo iedarbību, cik vien iespējams izvairoties no jebkādas interpretācijas, kas liktu secināt, ka šī tiesību norma ir lieka. Šķiet, ka likumdevējs ar “iekšējo konkursu” ir vēlējies apzīmēt tā sauktos ierēdņa statusa iegūšanas konkursus, kuru mērķis ir, ievērojot visus Civildienesta noteikumus, kas reglamentē piekļuvi Eiropas civildienestam, dot iespēju pieņemt darbā kā ierēdņus darbiniekus, kuriem jau ir konkrēta pieredze iestādē un kuri ir pierādījuši savu piemērotību vakanto amatu ieņemšanai. Šādu interpretāciju apstiprina Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkta normas, kuras attiecas tikai uz ierēdņiem, kuri ir iekļauti “kandidātu sarakstā, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā”, nepieminot ierēdņus, kuri ir “iekļauti iekšējā konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā”. Šāda pieminēšana nebūtu attaisnota, jo runa nav par darbinieku, kas jau ir ierēdņi, apstiprināšanu amatā.

Lai varētu piemērot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktu, pārejai no “iepriekšējās kategorijas” “jaunā kategorijā” ir jānotiek vai nu tāda konkursa rezultātā, kurā tiek izveidots “kandidātu, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā, saraksts”, vai arī pēc iekšējā konkursa ierēdņa statusa iegūšanai, kura rezultātā var notikt šāda pārcelšana no vienas kategorijas citā. Tādējādi likumdevējs, īstenojot savu plašo rīcības brīvību gan pārejas noteikumu, gan klasificēšanas kritēriju jomā, ir novirzījies no vispārējās normas attiecībā uz nesen darbā pieņemto ierēdņu klasificēšanu pakāpē, kas ir reglamentēta Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktā, kurš ir papildināts ar minēto noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu vai 13. panta 1. punktu attiecībā uz tādiem veiksmīgajiem kandidātiem, kas ir iekļauti piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā attiecīgi laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim un pēc 2006. gada 1. maija, nodrošinot iespēju klasificēt citā, nevis konkursa paziņojumā norādītajā pakāpē darbiniekus, kas ir pieņemti darbā kā pārbaudāmie ierēdņi, kuriem jau ir darba pieredze iestādē un kuri iepriekš minēto konkursu rezultātā ir pierādījuši savu piemērotību ieņemt augstākas kategorijas amatus.

(skat. 82., 83., 88. un 89. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 6. marts, T‑40/96 un T‑55/96 de Kerros un Kohn‑Bergé/Komisija, 45. un 46. punkts; 1998. gada 12. novembris, T‑294/97 Carrasco Benítez/Komisija, 51. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 12. maijs, F‑13/09 Peláez Jimeno/Parlaments, 40., 41., 46. un 47. punkts.

4.      Savienības tiesībās nav tieši paredzēts ne karjeras vienotības princips, ne karjeras princips. A fortiori, pagaidu darbinieka, kas kļuvis par ierēdni, tiesības uz karjeru kopumā nav atzītas Savienības tiesībās. Civildienesta noteikumu 32. panta trešajā daļā ir vienīgi paredzēts, ka pagaidu darbinieks saglabā darba stāžu, kurš tam bija iecelšanas par ierēdni laikā.

Civildienesta noteikumu 32. pantā un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pantā, redakcijā, kas bija spēkā pirms 2004. gada 1. maija, pagaidu darbiniekiem ir paredzēta iespēja turpināt savu karjeru kā ierēdņiem saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzētajām procedūrām un šajā gadījumā pagaidu darbinieka statusā iegūtais darba stāžs tiek saglabāts, ja attiecīgais darbinieks tūlīt pēc pagaidu nodarbinātības termiņa beigām tiek iecelts par ierēdni tajā pašā pakāpē.

Tomēr, pirmkārt, iepriekš minētās tiesību normas vienīgi garantē pagaidu darbinieka, kas iecelts par ierēdni tajā pašā pakāpē, darba stāžu un, otrkārt, karjeras turpinātība tiek nodrošināta saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzētajām procedūrām. Visbeidzot, ir jākonstatē, ka, izņemot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktu, kurš kā pārejas tiesību norma ir jāinterpretē šauri, citās Civildienesta noteikumu tiesību normās pagaidu darbiniekiem nav atzīta iespēja tikt ieceltiem par ierēdņiem pakāpē, kurā tie ir, ja šī pakāpe ir augstāka par to, kas ir norādīta izsludinātajā konkursā, kuru tie ir izturējuši.

(skat. 99., 107. un 108. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 9. oktobris, C‑16/07 P Chetcuti/Komisija, 46. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 5. marts, F‑33/07 Toronjo Benitez/Komisija, 87. punkts.