Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 september 2013 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-31/13)

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift per fax ingediend binnen beroepstermijn vermeerderd met termijn wegens afstand van tien dagen – Verzoekschrift per post ingediend binnen tien volgende dagen – Geen gelijkheid tussen beide verzoekschriften – Termijnoverschrijding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de afwijzing van verzoekers vordering tot betaling van vergoeding voor de schade die hij stelt te hebben geleden bij en ten gevolge van zijn overplaatsing van de delegatie van de Commissie te Luanda naar de zetel van de Commissie te Brussel

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten.