Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 септември 2013 г. — Gheysens/Съвет

(Дело F-83/08)1

(Публична служба — Договорно нает служител със спомагателни функции — Условия за назначаване — Функционална група — Съответствие между видовете задачи и функционалните групи — Срок на служба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Johan Gheysens (Malines, Белгия) (представители: първоначално S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, впоследствие S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Bauer и K. Zieleśkiewicz, впоследствие M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението на Съвета за определяне на условията за назначаване на жалбоподателя в частта, с която продължителността на договора му е ограничена на две години и той е класиран във функционална група III, степен 11, стъпка 1, както и установяване на незаконосъобразност на член 88 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, тъй като разрешава подновяване на срочни договори в рамките общо на три години.

Диспозитив

Отменя решението на Съвета на Европейския съюз за назначаване на г-н Gheysens в частта относно класирането му във функционална група III.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски, както и три четвърти от съдебните разноски на г-н Gheysens.

Г-н Gheysens понася една четвърт от направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 313, 6.12.2008 г., стр. 59.