Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. september 2013 – Gheysens mod Rådet

(Sag F-83/08) 1

(Personalesag – kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner – ansættelsesvilkår – ansættelsesgruppe – overensstemmelse mellem opgavetyper og ansættelsesgrupper – ansættelsens varighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Johan Gheysens (Malines, Belgien) (først ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal, derefter ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, derefter ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om fastsættelse af sagsøgerens ansættelsesvilkår, for så vidt som sagsøgerens kontraktperiode herved begrænses til to år, og han indplaceres i ansættelsesgruppe III, lønklasse 11, løntrin 1, samt påstand om, at artikel 88 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er ulovlig, fordi den kun tillader flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter for en samlet periode på 3 år.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse om ansættelse af Johan Gheysens annulleres, for så vidt som det heri fastsættes, at han indplaceres i ansættelsesgruppe III.

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af Johan Gheysens omkostninger.

Johan Gheysens bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 313 af 6.12.2008, s. 59.