Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra spriedums – Gheysens/Padome

(lieta F-83/08) 1

Civildienests – Pagaidu līgumdarbinieks – Darbā pieņemšanas nosacījumi – Funkciju grupa – Saistība starp uzdevumu veidiem un funkciju grupām – Darba tiesisko attiecību ilgums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johan Gheysens (Malines, Beļģija) (pārstāvji sākotnēji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, vēlāk S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji sākotnēji M. Bauer un K. Zieleśkiewicz, vēlāk M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu, kurā noteikti prasītāja darbā pieņemšanas nosacījumi, ciktāl tajā līguma ilgums noteikts tikai uz diviem gadiem un viņš iecelts III funkciju grupas 11. pakāpes 1. līmenī, kā arī atzīt par nelikumīgu Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pantu, ciktāl tajā ir atļauts noslēgt secīgus līgumus uz noteiktu laiku, kopumā nepārsniedzot trīs gadus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Padomes lēmumu pieņemt darbā J. Gheysens, ciktāl tajā noteikts, ka viņš tiek iecelts III funkciju grupā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas J. Gheysens tiesāšanās izdevumu;

J. Gheysens sedz vienu ceturto daļu savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________

1      OV C 313, 6.12.2008., 59. lpp.