Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 септември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-99/11)1

(Публична служба — Възнаграждение — Изплащане на просрочени възнаграждения — Правен интерес — Явно недопустима жалба)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията относно искането на жалбоподателя да му се изплатят просрочени възнаграждения, дължими за периода 1 юни 2005 г.— 31 юли 2010 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези на Европейската комисия.