Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 september 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-99/11)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Betaling van achterstallige bezoldiging – Procesbelang – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om hem de over de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 juli 2010 verschuldigde achterstallige bezoldiging te betalen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 25 van 28.01.2012, blz. 67.