Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 września 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-99/11)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Zapłata zaległego wynagrodzenia – Interes prawny – Skarga w sposób oczywisty niedopuszczalna)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie wniosku skarżącego o wypłatę zaległego wynagrodzenia należnego za okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 lipca 2010 r.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako w sposób oczywisty niedopuszczalna.Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postepowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.