Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2013 – ZZ/Rada

(vec F-94/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas a A. Coolen, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia uskutočniť výpočet rokov započítaných do práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služobného pomeru na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 30. januára 2013 o výpočte rokov započítaných do práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom pred vstupom do služobného pomeru v Rade,pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 11. júna 2013, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť, ktorá sa týkala uplatnenia všeobecných vykonávacích ustanovení a diskontných sadzieb, ktoré boli platné v čase podania žiadosti o prevod jeho dôchodkových práv,zaviazať Radu na náhradu trov konania.