Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-93/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ по отношение на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконосъобразен и съответно за неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица,

да се отмени решението от 3 октомври 2012 г. за предоставяне на бонус за пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди встъпването му в длъжност, в рамките на прехвърлянето на същите към пенсионната схема на институциите на Европейския съюз (наричана по-нататък „ПСИЕС“), в приложение на общите разпоредби за изпълнение (наричани по-нататък „ОРИ“) на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.