Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2013 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-502/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in C. Soulay, agenta)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da je za digitalne knjige (ali elektronske knjige) uporabilo 3-odstotno stopnjo DDV, ni izpolnilo obveznosti iz členov od 96 do 99, 110 in 114 Direktive o DDV1 v povezavi s prilogama II in III k tej direktivi ter njeno izvedbeno uredbo;2

Velikemu vojvodstvu Luksemburg naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev tožbe navaja le en očitek, in sicer da je bila z nacionalno zakonodajo, ki za dobavo elektronskih knjig od 1. januarja 2012 določa uporabo posebej znižane stopnje v višini 3 %, kršena Direktiva o DDV.

Po mnenju Komisije uporaba nižje stopnje DDV ni združljiva z besedilom členov 96 in 98 Direktive o DDV, saj se take stopnje lahko uporabljajo samo za dobave blaga in opravljanje storitev iz Priloge III k tej direktivi. Ker v navedeni prilogi dobava digitalnih knjig ni izrecno navedena, naj se zanjo nižja stopnja DDV ne bi mogla uporabljati. Navedeno trditev naj bi potrjevalo tudi besedilo člena 98(2), drugi pododstavek, ki iz uporabe nižjih stopenj DDV izrecno izključuje elektronsko opravljane storitve, in to, da je odbor za DDV sprejel smernice, v skladu s katerimi se nižje stopnje ne uporabljajo za dobavo digitalnih knjig. Komisija tudi meni, da nižja stopnja v višini 3 %, torej nižja od najnižje stopnje, ki je s členom 99 Direktive o DDV določena na 5 %, za dobavo digitalnih knjig ne more biti zajeta z odstopanjem, določenim s členom 110 Direktive o DDV, niti ne more biti skladna s členom 114 te direktive.

____________

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).     Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Dire