Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof - Germania) – BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Cauza C-59/12)1

(Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale – Domeniu de aplicare – Informații înșelătoare difuzate de o casă de asigurări de sănătate din sistemul public de asigurări sociale – Casă de asigurări de sănătate constituită sub forma unui organism de drept public)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts

Pârâtă: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Bundesgerichtshof – Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260) coroborat cu articolul 2 litera (d) din aceeași directivă – Domeniu de aplicare – Noțiunile „practici comerciale” și „comerciant” – Anunțuri publicitare ale unei case publice de asigurări de sănătate care conțin informații înșelătoare referitoare la dezavantajele care decurg pentru clienții acesteia dintr-o eventuală schimbare a casei de asigurări de sănătateDispozitivulDirectiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) trebuie interpretată în sensul că include în domeniul său de aplicare personal un organism de drept public responsabil cu o misiune de interes general precum gestionarea unui sistem public de asigurări de sănătate.