Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 26 септември 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — производство, образувано по инициатива на ÖBB Personenverkehr AG

(Дело C-509/11)1

(Регламент (ЕО) № 1371/2007 — Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт — Член 17 — Обезщетение за стойността на билета за превоз при закъснение — Изключване на отговорността в случаи на непреодолима сила — Допустимост — Член 30, параграф 1, първа алинея — Правомощия на националния орган, определен да отговаря за контрола по прилагането на този регламент — Възможност железопътният превозвач да бъде задължен да промени условията си за обезщетяване на пътниците)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

ÖBB Personenverkehr AG

в присъствието на: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgerichtshof — Тълкуване на член 17 и член 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, стр. 14) — Условия за обезщетяване — Допустимост на освобождаването от задължението за обезщетяване в случай на непреодолима сила — Възможност националният орган, определен да отговаря за контрола по прилагането на този регламент, да заменя договорни клаузи, които не отговарят на изискванията на посочения регламент, с клаузи, които съответстват на тези изисквания.ДиспозитивЧлен 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, трябва да се тълкува в смисъл, че националният орган, определен да отговаря за контрола по прилагането на този регламент, не може при липсата на национална уредба в такъв смисъл да наложи на железопътно предприятие, чиито условия за обезщетяване за стойността на билета не съответстват на критериите п

о член 17 о

т този регламент, какво да бъде конкретното съдържание на тези условия.Член 17 от Регламент № 1371/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че железопътно предприятие няма право да включва в общите си условия за превоз клауза, по силата на която то се освобождава от задължението си за изплащане на обезщетение за стойността на билета поради закъснение, ако закъснението се дължи на непреодолима сила или на някоя от причините, изброени в член 32, параграф 2 от Единните правила относно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж от Конвенцията за международни железопътни пр

евози от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.