Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. září 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – řízení zahájeno společností ÖBB Personenverkehr AG

(Věc C-509/11)1

„Nařízení (ES) č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě – Článek 17 – Odškodnění z ceny přepravního dokladu v případě zpoždění spoje – Vyloučení v případech vyšší moci – Přípustnost – Článek 30 odst. 1 první pododstavec – Pravomoci vnitrostátního subjektu určeného k tomu, aby prosazoval dodržování tohoto nařízení – Možnost uložit železničnímu dopravci povinnost změnit své podmínky odškodnění cestujících“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastnice původního řízení

ÖBB Personenverkehr AG

Za přítomnosti: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Verwaltungsgerichtshof – Výklad článku 17 a čl. 30 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, s. 14) – Podmínky pro poskytnutí odškodnění – Přípustnost vyloučení odškodnění v případě vyšší moci – Možnost vnitrostátního subjektu určeného pro prosazení nařízení nahradit smluvní ujednání, která nesplňují podmínky uvedeného nařízení, ujednáními, která jsou s tímto nařízením v souladu

Výrok

Článek 30 odst. 1 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě musí být vykládán tak, že vnitrostátní subjekt určený k tomu, aby prosazoval dodržování tohoto nařízení, nemůže v případě, že vnitrostátní právo danou otázku neupravuje, závazně předepsat železničnímu podniku, jehož podmínky odškodnění z ceny přepravního dokladu nesplňují kritéria stanovená v článku 17 tohoto nařízení, konkrétní obsah těchto podmínek.Článek 17 nařízení č. 1371/2007 musí být vykládán tak, že železniční podnik není oprávněn zahrnout do svých všeobecných přepravních podmínek ustanovení, podle něhož je zproštěn povinnosti vyplatit odškodnění z ceny přepravního dokladu z důvodu zpoždění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci nebo některým z důvodů uvedených v čl. 32 odst. 2 Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999.