Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. september 2013 – sag indledt af ÖBB Personenverkehr AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof – Østrig)

(Sag C-509/11) 1

(Forordning (EF) nr. 1371/2007 – jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser – artikel 17 – erstatning for billetprisen i tilfælde af forsinkelse – udelukket i tilfælde af force majeure – lovlighed – artikel 30, stk. 1, første afsnit – kompetencen hos det nationale organ, der er ansvarlig for håndhævelsen af forordningen – muligheden for at pålægge jernbaneoperatøren at ændre sine betingelser for erstatning til passagererne)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

ÖBB Personenverkehr AG

Procesdeltagere: Schienen-Control Kommission og Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Verwaltungsgerichtshof – tilsidesættelse af artikel 17 og artikel 30, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315, s. 14) – erstatningsbetingelser – lovligheden af udelukkelse af erstatning i tilfælde af force majeure – muligheden for at det organ, der er udpeget til at håndhæve forordningen, erstatter aftalebetingelser, som ikke opfylder betingelserne i nævnte forordning, med betingelser, som er forenelige hermed

Konklusion

Artikel 30, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser skal fortolkes således, at det nationale organ, der er udpeget til at håndhæve denne forordning, ikke i mangel af nationale bestemmelser herom kan påbyde en jernbanevirksomhed, hvis betingelser for erstatning af billetpriser ikke opfylder kriterierne i nævnte forordnings artikel 17, det konkrete indhold af disse erstatningsbetingelser.

Artikel 17 i forordning nr. 1371/2007 skal fortolkes således, at en jernbanevirksomhed ikke har ret til i sine almindelige befordringsbetingelser at indføje en klausul, hvorefter den er fritaget for sin forpligtelse til at yde erstatning for billetprisen i tilfælde af forsinkelse, når forsinkelsen skyldes et tilfælde af force majeure eller en af de grunde, der er opregnet i artikel 32, stk. 2, i de fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer og bagage med jernbane til konventionen om internationale jernbanebefordringer af 9. maj 1980, som ændret ved Vilniusprotokollen af 3. juni 1999.

____________

____________

1     EUT 13 af 14.1.2012.