Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. septembri 2013 aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i (Austria) eelotsusetaotlus) – menetluse algatas ÖBB Personenverkehr AG

(kohtuasi C-509/11)1

(Määrus (EÜ) nr 1371/2007 – Rongireisijate õigused ja kohustused – Artikkel 17 – Piletihinna hüvitamine hilinemise korral – Välistamine vääramatu jõu korral – Lubatavus – Artikli 30 lõike 1 esimene lõik – Määruse täitmise eest vastutava siseriikliku organi pädevus – Võimalus kohustada raudtee-ettevõtjat muutma reisijatele hüvitise maksmise korda)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

ÖBB Personenverkehr AG

Menetluses osalesid: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Ese

Eelotsusetaotlus – Verwaltungsgerichtshof (Austria) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, lk 14) artikli 17 ja artikli 30 lõike 1 esimese lõigu tõlgendamine – Hüvitamise kord – Piletihinna hüvitamise kohustuse äralangemise lubatavus vääramatu jõu korral – Määruse täitmise eest vastutavaks määratud siseriikliku organi pädevus asendada lepingutingimused, mis ei vasta määruses kindlaksmääratud kriteeriumidele, määrusele vastavate kriteeriumidega

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta artikli 30 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et kõnealuse määruse täitmise eest vastutavaks määratud siseriiklik organ ei või vastava siseriikliku sätte puudumisel teha raudtee-ettevõtjale, kelle piletihinna hüvitamise kord ei vasta määruse artiklis 17 sätestatud kriteeriumidele, asjaomase hüvitiste korra konkreetse sisu kohta siduvaid ettekirjutusi.

Määruse nr 1371/2007 artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et raudtee-ettevõtjal ei ole õigust lisada veolepingu üldtingimustesse klauslit, mille kohaselt ta vabaneb piletihinna hüvitamise kohustusest hilinemise korral juhul, kui hilinemise tingis vääramatu jõud või üks 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni, mida on muudetud 3. juuni 1999. aasta Vilniuse protokolliga, reisijate ja pagasi rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsete eeskirjade artikli 32 lõikes 2 nimetatud põhjustest.

____________

____________

1 ELT C 13, 14.1.2012.