Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.9.2013 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – ÖBB Personenverkehr AG:n vireille panema asia

(Asia C-509/11)1

(Asetus (EY) N:o 1371/2007 – Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet – 17 artikla – Matkalipun hinnan korvaaminen viivästymistapauksessa – Korvauksen epääminen ylivoimaisen esteen tapauksessa – Hyväksyttävyys – 30 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta – Asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen elimen toimivalta – Mahdollisuus määrätä rautatieliikenteen kuljetusyritys muuttamaan matkustajille maksettavan korvauksen ehtojaan)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

ÖBB-Personenverkehr AG

Muut osapuolet: Schienen-Control Kommission ja Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Verwaltungsgerichtshof – Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, s. 14) 17 artiklan ja 30 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tulkinta – Korvausehdot – Korvausvelvollisuuden poissulkemisen sallittavuus ylivoimaisen esteen tapauksissa – Asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan elimen mahdollisuus korvata asetuksessa säädettyjä edellytyksiä täyttämättömät sopimusehdot asetuksen mukaisilla ehdoilla

Tuomiolauselma

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 30 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että jos rautatieyrityksen soveltamat matkalipun hinnan korvausehdot eivät ole asetuksen 17 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaiset, asetuksen täytäntöönpanosta vastaava kansallinen elin ei voi määrätä rautatieyrityksen käyttämien korvausehtojen konkreettista sisältöä, jollei kansallisessa oikeudessa ole tällaista säännöstä.

Asetuksen N:o 1371/2007 17 artiklaa on tulkittava siten, ettei rautatieyrityksellä ole oikeutta sisällyttää yleisiin kuljetusehtoihinsa lauseketta, jonka nojalla se vapautuu viivästymiseen perustuvasta matkalipun hinnan korvausvelvollisuudestaan, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai jostakin 9.5.1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna 3.6.1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, sisältyvien yhtenäisten oikeussäännösten, jotka koskevat sopimusta matkustajien ja matkatavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta, 32 artiklan 2 kohdassa luetellusta syystä.

____________

____________

1 EUVL C 13, 14.1.2012.