Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ÖBB‑Personenverkehr AG kontra (Schienen‑Control Kommission és a Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie részvételével)

(C-509/11. sz. ügy)1

(1371/2007/EK rendelet – A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei – 17. cikk – A menetjegy árára vonatkozó kártérítés késés esetén – Vis maior miatti kizártság – Megengedhetőség – 30. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés – A rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szerv hatásköre – A vasúttársaságok kötelezhetősége az utasok részére fizetendő kártérítésre vonatkozó feltételeik módosítására)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: ÖBB‑Personenverkehr AG

(a Schienen‑Control Kommission és a Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie részvételével)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgerichtshof – A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.) 17. cikkének és 30. cikke (1) bekezdése első albekezdésének értelmezése – A kártérítés feltételei – A kártérítés vis maior esetében történő kizárásának megengedhetősége – A rendelet végrehajtásáért felelős szervek azon lehetősége, hogy az említett rendelet kritériumainak nem megfelelő szerződési feltételeket a rendelettel összeegyeztethető feltételekkel helyettesítsék.Rendelkező részA vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szerv, a nemzeti jog erre vonatkozó rendelkezése hiányában, nem írhatja elő kötelező jelleggel az alkalmazandó kártérítési szabályzatok konkrét tartalmát azon vasúttársaság részére, amelynek a menetjegy árának visszatérítésére vonatkozó kártérítési szabályzata nem felel meg az e rendelet 17. cikkében meghatározott kritériumoknak.Az 1371/2007 rendelet 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy annak alapján a vasúttársaságoknak nincs joguk általános (szállítási) szerződési feltételeikbe olyan záradékot foglalni, amelynek alapján mentesülnek a késés esetén járó, menetjegy árára vonatkozó kártérítési kötelezettségük alól, ha a késésre vis maior, vagy az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezménynek a nemzetközi vasúti személyszállítá

si szerződésre v

onatkozó egységes szabályai 32. cikke (2) bekezdésében felsorolt okok valamelyike miatt kerül sor.