Language of document :

2013 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią pradėjo ÖBB Personenverkehr AG

(Byla C-509/11)1

(Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 – Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos – 17 straipsnis – Keleivio bilieto kainos kompensavimas vėlavimo atveju – Nekompensavimas „force majeure“ atveju – Priimtinumas –30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa – Nacionalinės įstaigos, atsakingos už šio reglamento taikymą, įgaliojimai – Galimybė įpareigoti geležinkelių vežėją pakeisti kompensavimo keleiviams sąlygas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

ÖBB Personenverkehr AG

Dalyvaujant: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Verwaltungsgerichtshof – 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, p. 14) 17 straipsnio ir 30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos išaiškinimas – Kompensavimo sąlygos – Galimybė atsisakyti mokėti kompensaciją force majeure atveju – Įstaigos, atsakingos už reglamento vykdymą, teisė pakeisti sutarties sąlygas, neatitinkančias šiame reglamente nustatytų reikalavimų, sąlygomis, atitinkančiomis šiuos reikalavimus

Rezoliucinė dalis

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad nacionalinė įstaiga, paskirta būti atsakinga už šio reglamento taikymą, nesant nacionalinės teisės normos šiuo klausimu, neturi teisės geležinkelio įmonei, kurios bilieto kainos kompensavimo sąlygos neatitinka šio reglamento 17 straipsnyje nurodytų kriterijų, nustatyti konkretaus tų kompensavimo sąlygų turinio.Reglamento Nr. 1371/2007 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad geležinkelio įmonė neturi teisės į savo bendrąsias vežimo sąlygas įtraukti nuostatos, pagal kurią ji atleidžiama nuo pareigos sumokėti kompensaciją už bilieto kainą vėlavimo atveju, jei vėluojama dėl force majeure arba dėl vienos iš 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, Vienodųjų tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių 32 straipsnio 2 dalyje išvardytų priežasčių.