Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 26. septembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājusi ÖBB Personenverkehr AG

(lieta C-509/11) 1

Regula (EK) Nr. 1371/2007 – Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi – 17. pants – Biļešu cenas kompensācija kavēšanās gadījumā – Izslēgšana nepārvaramas varas gadījumā – Pieļaujamība – 30. panta 1. punkta pirmā daļa – Valsts struktūras, kurai ir jānodrošina šīs regulas izpilde, pilnvaras – Iespēja dzelzceļa pārvadātājam uzlikt pienākumu grozīt kompensācijas pasažieriem nosacījumus

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

ÖBB Personenverkehr AG

Piedaloties: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Verwaltungsgerichtshof – Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 14. lpp.) 17. panta un 30. panta 1. punkta pirmās daļas interpretācija – Zaudējumu atlīdzināšanas nosacījumi – Kompensācijas izslēgšanas pieļaujamība nepārvaramas varas gadījumā – Iespēja par regulas piemērošanu atbildīgajai struktūrai aizstāt līguma klauzulas, kuras neatbilst minētās regulas nosacījumiem, ar tai atbilstošām klauzulāmRezolutīvā daļa:Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 30. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka par šīs regulas izpildi atbildīgā valsts struktūra nav tiesīga, nepastāvot valsts tiesību normai par to, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kura kompensācijas noteikumi attiecībā uz biļetes cenas kompensēšanu neatbilst minētās regulas 17. pantā paredzētajiem kritērijiem, saistošā veidā noteikt minēto noteikumu konkrēto saturu;Regu

las Nr. 1371/2007

17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nav tiesīgs savos vispārējos pārvadājumu noteikumos iekļaut klauzulu, saskaņā ar kuru tas ir atbrīvots no sava pienākumu sniegt biļešu cenas kompensāciju kavēšanās dēļ, ja šo kavēšanos ir izraisījis nepārvaramas varas gadījums vai kāds no 1980. gada 9. maija Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu, Vienoto noteikumu attiecībā uz pasažieru un bagāžas starptautisko dzelzc

eļa pārvadājuma līgumu 32. panta 2. punktā uzskaitītajiem cēloņiem.