Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) – w postępowaniu wszczętym przez ÖBB-Personenverkehr AG

(Sprawa C-509/11)1

(Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 – Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym – Artykuł 17 – Odszkodowanie w przypadku opóźnienia – Wyłączenie w razie działania siły wyższej – Dopuszczalność – Artykuł 30 ust. 1 akapit pierwszy – Kompetencje organu krajowego odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów omawianego rozporządzenia – Możliwość nakazania przewoźnikowi kolejowemu, by wprowadził zmiany w swoich warunkach przyznawania pasażerom odszkodowania)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

ÖBB Personenverkehr AG

przy udziale: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Verwaltungsgerichtshof – Wykładnia art. 17 i art. 30 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315, s. 14) – Warunki odszkodowania – Dopuszczalność wyłączenia odszkodowania w razie działania siły wyższej – Kompetencje organu krajowego odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów rozporządzenia do zastąpienia warunków umownych niespełniających warunków rzeczonego rozporządzenia warunkami, które są z nim zgodne.

SentencjaArtykuł 30 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym należy interpretować w ten sposób, że organ krajowy odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów omawianego rozporządzenia nie może, jeżeli przepisy krajowe tego nie przewidują, narzucić przedsiębiorstwu kolejowemu, którego warunki przyznawania odszkodowania dotyczące zwrotu ceny biletu nie odpowiadają kryteriom ustalonym w ar

t. 17 omawianego rozporządzenia, konkretnej treści takich warunków.Artykuł 17 rozporządzenia nr 1371/2007 należy interpretować w ten sposób, że przedsiębiorstwo kolejowe nie ma prawa zawrzeć w swoich ogólnych warunkach przewozu klauzuli, na mocy której jest ono zwolnione z ciążącego na nim obowiązku przyznania odszkodowania za opóźnienie, jeżeli opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej lub jedną z przyczyn wymienionych w art. 32 ust. 2 przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu osób i bagażu kolejami Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejam

i z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.